CLOSE
Home About us Blog Career Press

HOW TO MOVE ON FROM A SEXUAL TRAUMA

Photo: Unsplash

The therapist: How to move on from a sexual trauma

A sexual trauma can mean anything from someone pawing at you, to your partner exposing you to sex against your will, to grow up with incest. Conversation therapist Annelie Djerf tells you how you can move on after an abuse.
Annelie Djerf is a conversational therapist for individual therapy, couple and relationship therapy and a family constellator. She works a lot with clients who have experienced abuse and she points out that the way back is individual.

– It is very different how we react. After a sexual trauma, some may want to “sit in the saddle again” immediately, while someone else needs a very long time and must start with small steps such as just lying and holding someone, touching hands and arms and slowly and gently moving forward .

Annelie believes that it is important for those who have been abused to dare to talk about the experience and dare to take help.

– I am a trauma worker, it is first and foremost to put into words what has happened and their feelings around it, which is necessary. Processing emotions such as powerlessness, anger and sadness that can arise is so important and there are many different kinds of methods that therapists use to help the client.

If you have a partner, it is important that the person who has been exposed can take control of and how he wants sex, it is always the person who has been through a trauma that sets the boundaries. It can be important for the partner to ask if it is okay to touch in a certain way or that it is okay to kiss. A trauma site in the whole body and can find more in some parts than others and you have to build up and make sure to get the trust back.

According to Annelie, it is also very important to find your way back at your own pace.
– It is about exploring yourself, for example if you turn off or dare to open up to the feeling of sex. It can help with masturbation, start to feel the body again and try if you dare to get excited and what happens when you become so, so that you do not “come back” to the abuse.

However, an abuse does not have to mean that one’s whole sexual being is harmed. Annelie believes that everything we have with us in our luggage, or the “treasure chest” as she calls it, are things we can learn from. She has seen several clients who have experienced trauma that has become stronger in itself when it comes to sex. The last step in the therapy is namely to come to accept that the abuse has happened – and actually see what positive effects may have developed from it.

– Depending on the degree of abuse, sexuality can actually be enhanced in a positive way. Some may become more focused than before on boundaries and their own will. It takes a long time and you must first treat the psychological and the physical memories, but sometimes you may want to take back the control you did not have in the abuse and then you get as a fresh start in where your boundaries go and what you like and do not. If you accept what has happened, you can learn something about yourself from it and see your vitality more clearly than before.

Annelie’s three tips for moving forward after a sexual trauma:
– Tell your partner.
We can be safe with a partner, but as soon as it comes to sexuality, we can lose security depending on how the partner acts and says. Sit down and talk about this and ask your partner if he or she wants to help you through this. You can also get support from your therapist to invite your partner to a conversation about what has happened if you do not dare or can talk about what has happened.

– Seek help!
I advise everyone who has been through trauma to really seek help, even you who are a partner of someone vulnerable, I highly recommend going to a therapist or a cohabitation expert.

Dare to explore, win back, your sexuality!
It takes a long time to set your limits, I believe that already the age of 30, you begin to be able to know and set limits for what you like and do not. It’s good to explore – as long as you agree and feel it’s okay.

Photo: UnsplashSWE:

Samtalsterapeuten tipsar: Så går du vidare från ett sexuellt trauma

Ett sexuellt trauma kan innebära allt ifrån att någon tafsar på en till att ens partner utsätter en för sex mot ens vilja till att växa upp med incest. Samtalsterapeuten Annelie Djerf berättar hur du kan gå vidare efter ett övergrepp.
Annelie Djerf är samtalsterapeut för individuell terapi, par- och relationsterapi samt familjekonstellatör. Hon arbetar mycket med klienter som upplevt övergrepp och hon poängterar att vägen tillbaka är individuell.
– Det är väldigt olika hur vi reagerar. Efter ett sexuellt trauma kan vissa vilja ”sätta sig i sadeln igen” direkt medan någon annan behöver jättelång tid på sig och måste börja med små steg som att bara ligga och hålla om någon, röra vid händer och armar och sakta och försiktigt ta sig framåt.

Annelie menar att det är viktigt för den som blivit utsatt för ett övergrepp att våga prata om upplevelsen och våga ta hjälp.
– I ett traumaarbete är det först och främst att sätta ord på vad som har hänt och sina känslor runt det, som är nödvändigt. Att bearbeta känslor som maktlöshet, ilska och sorg som kan uppstå är så viktigt och det finns många olika slags metoder som terapeuter använder sig av för att hjälpa klienten.

Om man har en partner är det viktigt att den som blivit utsatt får ta kontrollen över om och hur hen vill ha sex, det är alltid den som varit med om ett trauma som sätter gränserna. Det kan vara viktigt att partnern frågar om det är okej att man vidrör på ett visst sätt eller att det går bra att kyssas. Ett trauma sitter i hela kroppen och kan finnas mer i vissa delar än andra och man måste bygga upp en trygg miljö för att få tilliten tillbaka.

Enligt Annelie är det också av stor vikt att hitta tillbaka i sin egen takt.
– Det handlar om att utforska sig själv, till exempel om man stänger av eller vågar öppna upp för känslan av sex. Det kan hjälpa med onani, börja känna kroppen igen och prova om man vågar bli upphetsad och vad som händer när man blir det, så att man inte ”kommer tillbaka” till övergreppet.
Ett övergrepp behöver dock inte betyda att hela ens sexuella väsen blir skadat. Annelie menar att allt vi har med oss i bagaget, eller ”skattkistan” som hon kallar det, är saker vi kan ta lärdom av. Hon har sett flera klienter som upplevt trauman som blivit starkare i sig själva när det gäller sex. Det sista steget i terapin handlar nämligen om att komma till acceptans om att övergreppet har hänt – och faktiskt se vilka positiva effekter som kan ha utvecklats av det.

– Beroende på graden av övergrepp kan sexualiteten faktiskt förstärkas på ett positivt sätt. Vissa kan bli mer fokuserade än tidigare på gränssättning och sin egen vilja. Det tar lång tid och man måste först behandla det psykologiska och de kroppsliga minnena, men ibland kan man vilja ta tillbaka den kontroll man inte hade i övergreppet och då får man som en nystart i var ens gränser går och vad man gillar och inte. Om man accepterar vad som har hänt kan man lära sig något om sig själv av det och se sin livsstyrka tydligare än förut.

Annelies tre tips för att gå vidare efter ett sexuellt trauma: 

– Berätta för din partner

Vi kan vara trygga med en partner, men så fort det handlar om sexualiteten kan vi förlora tryggheten beroende på hur partnern handlar och säger. Sätt dig ner och prata om det här och fråga partnern om hen vill hjälpa dig igenom det här. Man kan även få stöd från sin terapeut att bjuda in partnern till samtal om det som hänt om man inte själv vågar eller kan prata om det som hänt.

– Sök hjälp!
Jag råder alla som varit med om trauma att verkligen söka hjälp, även du som är partner till någon utsatt rekommenderar jag varmt att gå till terapeut eller en samlevnadsexpert.


– Våga utforska, vinna tillbaka, din sexualitet!
Det tar lång tid att sätta sina gränser, jag tycker att man först uppåt 30-årsåldern börjar kunna veta och sätta gränser för vad man gillar och inte. Det är bra att utforska – så länge man är med på det och känner att det är okej.